0 Fredrik Gaarthuis

Stamboom Gaarthuis

0 Fredrik Gaarthuis

D0.2.1.2.5 Fridericus Lucas Garthaus

Fridericus Lucas Garthaus

werd geboren op 18 November 1777 te Rulle (Duitsland) en is overleden op 4 Juni 1843 te Alkmaar, 65 jaar oud, beroep timmerman.

 

Bij trouwen wordt de naam Fredrik Gaarthuis.

Later bij de geboorte van de kinderen wordt vaak de naam Gaardhuis gebruikt.


Zijn ouders  Johannes Heinrich Garthaus en Anna Catharina Wulf

Zijn vader was Zimmerman Meister in het R.K. Klooster van Rulle.


Hij trouwt op 13 Juni 1811 te Alkmaar met Catharina Dankelman


Catharina Dankelman werd geboren op 28 September 1789 te Alkmaar en is overleden op 4 januari 1876 te Alkmaar, 86 jaar oud.


Ouders: Jan Dankelman en Naatje Winkel


In 1802 komt hij, als timmerman, naar Nederland omdat het klooster gesloten wordt in opdracht van Napoleon die net het gebied veroverd heeft. De eerste plaatst waar hij aankomt is Egmond a/d Hoef (Alkmaar register 1822)


In 1807 woont hij (Register boekje van 1807) :

Verdronken oord NZSpaanslegersteegjeKadast. B598

Fredrik Gaarthuis Wijk C nr.79  Beroep timmerman


Uit het kadaste van 1807 : Kad.B598 DAT[1807] BRON[Bel.reg] W-C79 : Cornelis Voorhaar x Marytje Post beroep[koopman in brandhout] / huish[5],huur[55],mp[5.10],patent[1]

en inwonend:

-Gijsbert Krijtlijn, beroep[zwavelstokmaker] patent[0.15]

-Hermanus Hebbeling, beroep[bezemmaker] patent[0.15]

-Fredrik Gaarthuys, beroep[timmerman patent[0,15]

-Blok73-z

-Dat[1808.09.13] BRON[RAA,SA81 / quotisatie 3 mln] =? Wk.C101

-Cornelis Luit / kl[39] quot[1.50]

-Petrus Collarie / kl[41] quot[0.50] genoemd na C104

Bijlage Huwelijk pag.1, 2 , 3

Uit het Register der Huwelijken in de Gemeente van Alkmaar 1811

Op heden den dertigsten Junij achttien Honderd en Elf des voor de middags ten Elf uren is door mij ondertekende adjunct van dem Maize der Stad Alkmaar; als zijnde tot de waarneming den functien van Amtenaar van den Burgelijken Staat door den Heer Maize speciaal gedeligeerd ten einde in het Huwelijk verbonden te worden.

Fredrik Gaarthuis, Timmerman oud vierendertig Jaar wonende alhier, meerderjarige Zoon van Hendrik Gaarthuis en Catharina Wolf.

En Catharina Dankelman, twee en twintig Jaar mede alhier woonachtig, Dochter van Jan Dankelman en Naatje Winkel.

Volgens de wet is gelezen geworden,

1° de doopcedul van Fredrik Gaarthuis gedateerd den derde Mei Achttien Honderd en Elf waaruit gebleken is dat dezelven de Achttienden November Zeventien Honderd Zeven en Zeventig te Zullen geboren is uit een wettig Huwelijk van deszelfs Ouders hiervoorgemeld

2° de doodattesten van Hendrik Gaarthuis en Catharina Wolf gedateerd den tweden Junij achttien Honderd en Elf, waar uit gebleken is dat de eerstgenoemde op den tienden Julij Zeventien Honderd vijfen negentig, en de twede op den Zeventienden Februarij Zeventienhonderd negen en negentig te Zullen overleden zijn.

3° de Doopcedul van Catharina Dankelman, gedateerd den tweeen twintigsten April Achtien Honderd en Elf, waaruit gebleken is dat dezelve op den achtentwintigsten September Zeventien Honderd Negentachtig te Alkmaar geboren is uit een wettig Huwelijk van derzelver Ouderen hier voren gemeld.

4° het Dood attest van Jan Dankelman, gedateerd den Achtentwinstigsten November Zeventien Honderd vijfen Negentig. Waar uit gebleken is dat den zelve op den vieren twintigsten November Zeventien Honderd vijfen Negentig binnen Alkmaar overleden is.

5° De acte van Toestemming ingeschafte van Naatje Winkel, gedateerd den tweden Junij Achttien Honderd en Elf waaruit gebleken is dat dezelven volkomen Confenteerd in ‘t Huwelijk van haar dogter.

en 6°. van de Huwelijksbekendmakingen door mij gedaan als Ambtenaar van de Civielen Staat op den Zestienden en drie en twintigsten Junij achttien Honderd en Elf, die vervolgens aan de Buitendeur van het Huis der Gemeente alhier zijn aangehegt geworden. Nadat vervolgens de ondertrouwden met luiden Stemmen hebben Verklaard elkander wederkerig aantenemen als Echtgenoten heb ik in den naam der Wet verklaard dat Fredrik Gaarthuis en Catharina Dankelman, voor den band des Huwelijks zijn verbonden, en ik heb daarvan deze Acte gemaakt, welke behalven door mij en de beide Echtgenoten getekend word door Willem Kuipers oud achten-dertig Jaar, Joseph Kuipers oud vijfentwintig Jaar, Hendrik Maas Zeven en dertig Jaar en Hendrik Scholten Zesentwintig Jaar allen alhier woonachtig. Aldus gedaan binnen Alkmaar te Jare dage en Ure als boven

Freedrik Gaarthuis

Declareerden de Bruid en den eerste getuigen niet te kunnen schrijven.

Joseph Kuijpers, H Maas, H Scholten, N van Foresth, van Petten


Huwelijkse bijlage 1: Geburts Urkunde

Im Jahre tausend sieben hundert sieben un siebenzig den achtzehnten November ist dahier zu Rulle geboren Friederich Lukas Garthaus.

Den Eltern desseblben sind die Eheleute Heinrich Garthaus un Anna Kathrina Wulf.

Solches wird damit aus dem hiesigen Kirchenbuche bescheiniget.

Rulle den dritten Martz dez Jahres intaudendachthundert elf

Konrad Sege, Pastor


Huwelijkse bijlage 2: Sterbe Urkunde

Johann Heinrich Garthaus, ein zimmer-Meister is im Jahre ein tausend sieben hundert fünf und neunzig den zehnten Juli allhier beerdiget wurden.

Solches wird damit aus dem hiesigen Kirchenbuche bescheiniget.

Rulle im Jahre ein tausnd acht hundert elf am zweyten Juni.

Konrad Sege, Pastor 


Huwelijkse bijlage 3: Sterbe Urkunde

Maria Elisabeth Wulf,Ehefrau Garthaus, ist im Jahre ein tausend sieben hundert neun un neunzig am siebnzehnten februar in einem Alter von zwy und sechzig Jahren gestorben und am zwanzigsten desselben Monats begraben worden.

Solches wird hiermit aus dem hiesigen Kirchenbuche bescheiniget.

Rulle im Jahre ein tausend acht hunderd elf am zweyten Juni

Konrad Sege, Pastor


Kinderen

0.1 Hendrik Gaardhuis


0.2 Hermanus Gaardhuis

werd geboren op 30 Oktober 1817  te Alkmaar en is overleden op 15 September 1818 te Alkmaar, 10 maanden oud.


Documenten Hermanus

0.3 Johannes Bernardus Gaardhuis


0.4 Fredericus Hermanus Gaardhuis


0.5 Maria Johanna Gaarthuis

werd geboren op 27 Maart 1824  te Alkmaar en is overleden op 25 Februari 1884 te Alkmaar, 59 jaar oud, beroep tussen 1849-1860 dienstbode bij fam Jacobus Bruinvis, winkelier (Doopsgezind).


Getrouwd op 13 November 1853 te Alkmaar met Johannes Gijsbertus van Ommen


Johannes Gijsbertus van Ommen werd geboren op 7 Augustus 1826 te Alkmaar en is overleden op 8 Juli 1895 te Alkmaar, 68 jaar oud, beroep mandenmaker / arbeider wijnkopersknecht (1826)

Dienst: 29 Juni 1926 Nationale Militie


Ouders: Pieter van Ommen en Helena Geertruyda Verbeek

0.5.1

Petrus van Ommen

Huwelijk op 26-01-1879 te Alkmaar met

Elisabeth Admiraal 1856 Alkmaar

geb. 12-07-1854 te Alkmaar

0.5.2

Fredrik Johannes van Ommen       


geb. 05-03-1856 te Alkmaar

overl. 18-03-1856

0.5.3

Catharina van Ommen                   


geb. 06-03-1858 te Alkmaar

overl. 20-03-1859

0.5.4

Helena Geertruida van Ommen getrouwd op 18-4-1893 te

Zuid–Scharwoude met Cornelis Hinke

geb. 23-01-1861 te Alkmaar

0.5.5

Catharina van Ommen

geb. 06-03-1864 te Alkmaar

Woonplaatsen:

Koningsweg 434 Wijk B te Alkmaar

Bant 10 te Alkmaar

Parkstraat 21 te Alkmaar

0.6 Catharina Maria Gaarthuis

werd geboren op 5 Maart 1826  te Alkmaar en is overleden op 4 Januarii 1900 te Alkmaar, 73 jaar oud.

Beroep tussen 1849-1860

1) Dienstbode Alkmaar Buurt C Hoogesteenenbrug 136 bij familie Johannes Kraakman

2) Dienstbode Alkmaar Wijk A buurt 10 Stuigbrouwersteeg 589 bij fam. Jacobus Cornelis Swaagh (ned. Herv.)

3) Dienstbode Alkmaar Wijk A Buurt 5 Oudegracht 148 bij fam. Drift

4) Dienstbode Alkmaar Wijk A Buurt 5 Laat 153 bij fam. Kriys


Getrouwd op 11 Mei 1862 te Alkmaar met Creelis Krijgsman


Creelis Krijgsman werd geboren op 23 September 1810  te Alkmaar en is overleden op 15 Januari 1887 te Alkmaar, beroep landman, 86 jaar oud.


Eerste vrouw was Anthonia Oúdes geboren 1815 te Koedijk, getrouwd 22-2-1835 te Alkmaar gescheiden op 29-12-1857, overleden 31-1-1861, beroep dienstbode


Ouders: Hendrik Krijgsman en Sijpje Cornelisdr Mos   Woonplaatsen:

Omval 72 te Alkmaar

Fridsen 39 te Alkmaar

Het verdronkenoord 110 te Alkmaar


CONTACT


E. pgaarthuis@hetnet.nl

W. www.fam-gaarthuis.nl

Goedereede

VERANTWOORDING


Hoewel deze site met de meeste zorg wordt samengesteld is hij het voorlopig resultaat van een nog lopend onderzoek waarbij niet alle bronnen zijn geraadpleegd en andere nagezien dienen te worden; voor de juistheid van de gegevens kan daarom niet altijd worden ingestaan. Ter bescherming van het persoonlijk leven worden de jongste generaties in de genealogie niet of slechts gedeeltelijk weergegeven. Verdere gegevens en beeldmateriaal worden met enige regelmaat toegevoegd. Mits met bronvermelding (http://www.fam-Gaarthuis.nl) kunnen gegevens buiten redenen van handelsgewin vrij worden overgenomen; kennisgeving daarvan wordt op prijs gesteld. Aanvullingen, verbeteringen, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom.

Stuur dit per mail naar pgaarthuis@hetnet.nl.

Copyright @ All rights reserved